Good News Community Church

"Kính Chúa, yêu người, cùng nhau tăng trưởng đức tin và chia sẻ phúc âm"

Hân hoan chào đón quí vị viếng thăm trang web của Hội Thánh Tin Lành Cộng Đổng Ottawa
Rất mong được đón tiếp quí vị tại thánh đường 51 Greenbank Road, Nepean, On. K2H 8K4

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16)
Chúng tôi tin rằng bởi mối quan hệ trong sự tương giao mật thiết với Chúa cứu thế Jesus,qua ân điển của Ngài và nhờ đức tin vào công lao cứu chuộc của Ngài, đã thực hiện trên thập tự gía thì chúng tôi nhận đựơc sự cứu rổi.

Chúng tôi tin và vâng phục tuyệt đối thẩm quyền của kinh thánh là lời dạy của Đức Chúa Trời.

Chúng tôi thờ phựơng Chúa bằng tâm linh và Lời hằng Sống của Ngài là Kinh Thánh.  Sự cầu nguyện và học Lời Chúa đựơc coi là hơi thở và thực phẩm cho đời sống thuôc linh hằng ngày của mọi tín hữu.

Chúa Nhật - Sunday
Học Kinh Thánh – Bible Study: 2:00pm
Thờ phương – Worship: 2:30pm
Thứ Năm - Thursday
Nhóm Cầu nguyện : 8:00pm – 9:00pm

You are invited to join us for our worship service.

We meet every Sunday at 2:00pm at Greenbank Community Church. Our service will include a time of singing hymns, prayer, a relevant message from the Bible, and fellowship with one another.

For more information visit our website!